DRUKARNIA
FOTO
PRODUKTY
GOTOWE PRODUKTY

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ SKLEP INTERNETOWY MABRU MARIUSZ BUDNIAK
z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
§1
Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego prowadzonego przez MABRU Mariusz Budniak pod adresem internetowym www.grewe.pl z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słowiańska 57, NIP 599-102-22-63,  tel +48 601 660 746, adres e-mail: biuro@grewe.pl
2.    W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 1422 ).Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym MABRU Mariusz Budniak, zwanym dalej Sklepem.
3.    Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4.    Każdy Klient Sklepu internetowego GREWE, zwanego dalej Sklepem, jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
5.      Podczas dokonywania zakupów w Sklepie, Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i to, że akceptuje go w obowiązującej formie.


§ 2.
Przedmiot działalności

1.      Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż produktów, materiałów reklamowych i wydawnictw za pośrednictwem Internetu.
2.      Sklep prezentuje na swej stronie www cyfrowe zdjęcia oferowanych wyrobów.
Zdjęcia oferowanych wyrobów są autorstwa Sklepu, mają najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlają rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów.
 

§ 3.
Zamówienia

1.    Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.
2.    Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
3.    Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia z opcją płatności za pobraniem, ograniczyć sposób płatności lub zażądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
4.    Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
5.    Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. 
Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.
6.      W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy rezygnuje z zamówienia czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo
7.    Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

8. Zamówienie projekty przechowujemy 30 dni liczone od rozpoczęcia edycji.


§ 4.
Ceny i płatności

1.    Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
2.    Podane ceny nie zawierają kosztu dostawy.
3.      Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. 
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany cen nie obowiązują zamówień przyjętych do realizacji.
4.    Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,
b) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,
c ) przy odbiorze – przy zamówieniach odbieranych osobiście z siedziby Sklepu,
d) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.
5.    Warunkiem przekazania prawa własności towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
Do czasu zapłaty, towar jest własnością Sklepu.


§ 5.
Dostawa

1.    Zamówiony towar Sklep dostarcza za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich albo udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie Sklepu.
2.    Koszty dostawy pokrywa Klient.
3.    Termin realizacji zamówienia – standardowo 3 – 7 dni roboczych od otrzymania zamówienia. 
W przypadkach szczególnych (Zamówienia indywidualne, brak stanów magazynowych, etc.) termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony, o czym Klient zostanie poinformowany przez Sklep drogą mailową lub telefonicznie.


§ 6.
Reklamacje

1.      Podstawą przyjęcia reklamacji jest dokonanie przez klienta zgłoszenia reklamacyjnego. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone w formie pisemnej mailem na adres: biuro@grewe.pl bądź listownie na adres sklepu.
2.      W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
3.      Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystywania oferowanych produktów niewłaściwie do jego przeznaczenia.  
4.      W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałej podczas transportu Klient wraz z pracownikiem firmy realizującej dostawę  powinien spisać protokół reklamacyjny i jego kopię przesłać  do Sklepu.
     5.  Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od dnia zwrotu towaru.
      6.   Koszty związane ze zgłoszeniem reklamacyjnym ponosi Sklep.
 

§ 7.
Prawo odstąpienia od umowy

1.    Na podstawie Ustawy y  o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku ( Dz.U. z 2014 roku poz. 827 )  Klient – konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
2.    Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru został zawarty w ramach strony internetowej Sklepu (poniżej regulaminu).
  3.  W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, . Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sklepowi lub przekazać ją osobie przez niego upoważnionej do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
4 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5. Koszty przesyłki zwrotu towaru ponosi Klient.
6. : W terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył  konsument chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z kosztami.. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta  dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.  Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy określonej w ust. 1  tj. w zakresie:
a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsumenta żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 


§ 8.
Ochrona prywatności

1.    Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2.    Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (Newslettera).
3.    Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.


§ 9.
Własność intelektualna

1.    Zawartość Sklepu jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
2.      Prawa do Sklepu oraz treści w nim zawarte należą do firmy MABRU Mariusz Budniak
3.    Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, ikony, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu Sklepu lub właścicieli marek.
4.    Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze Sklepu bez zgody Administratora jest zabronione.


§ 10.
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.
3.  Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 

§ 11.
Rozstrzyganie sporów

1.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy SKLEPEM, a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

 

odstąpienie od umowy.pdf - pobierz